Op al onze handelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KVK Utrecht onder nummer 56209509.lijntje

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandelings) overeenkomsten tussen de cliënt (huisdiereigenaar, verder aan te spreken met u) en de medewerkers van BeterBeest Dierenartsen.

Deze algemene voorwaarden zijn op 23-07-2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, KVK-nummer 56209509.


2. Sociaaltarief en voltarief

Uiteraard zijn alle huisdiereigenaren bij ons welkom. BeterBeest Dierenartsen hanteert een aangepast sociaal tarief voor diereigenaren met een beperkt inkomen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden staan vermeld bij punt 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Voor eigenaren met een inkomen boven het bijstandsniveau geldt een normale, marktconforme prijs.


3. Kwaliteit

Alle ingrepen en behandelingen worden uitgevoerd volgens de geldende methodes en wetenschappelijke inzichten. Het gehanteerde tarief heeft dus geen invloed op de kwaliteit van de geleverde zorg of de voorgeschreven medicatie.


4. Afspraken, niet-verschijnen en nuchter houden

Wanneer u bij ons een afspraak maakt of tijdens het spreekuur langskomt gaat u een overeenkomst aan met BeterBeest Dierenartsen. Wanneer u, zonder tegenbericht vooraf, niet verschijnt op de voor u ingeroosterde afspraak, kunnen wij een bedrag in rekening brengen als vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. U kunt deze kosten voorkomen door een werkdag van tevoren de afspraak af te bellen. Uiteraard zullen wij rekening houden met overmacht.

Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat wij uw afspraak af moeten zeggen, bijvoorbeeld wanneer er een spoedgeval is binnengekomen. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om de afspraak te verzetten.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een operatie, kan het voorkomen dat uw huisdier nuchter op de afspraak moet verschijnen in verband met de narcose. Dit geldt niet voor alle diersoorten. Daarom zullen wij altijd vooraf aan u laten weten of u uw huisdier nuchter moet brengen. Het nuchter houden van uw huisdier houdt in dat het dier vanaf de voorafgaande avond 20:00 uur geen voedsel meer mag eten (water drinken mag wel). Wanneer het dier niet nuchter op de afspraak verschijnt terwijl dit wel vooraf gemeld is, kan de operatie niet doorgaan. Omdat wij voor de operatie tijd, middelen en medewerkers hebben ingepland, kunnen wij ook hiervoor een bedrag in rekening brengen als vergoeding voor de door ons gemaakte kosten.


5. Betaling

a. Directe contante betaling

Alle handelingen dienen direct te worden betaald, contant of via pinbetaling.

b. Bewindvoerder

Wanneer u een financiële regeling wilt treffen via uw bewindvoerder, dient u ervoor te zorgen dat de bewindvoerder dit voor de afspraak plaatsvindt bij ons telefonisch of schriftelijk bevestigt. Neem vervolgens tijdens het bezoek de gegevens van uw contactpersoon mee en een bewijs van overeenkomst tussen u en uw bewindvoerder.

c. Betalingsregeling

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Dit is echter alleen mogelijk bij rekeningen vanaf €200,- en geldt alleen voor acuut noodzakelijk te leveren zorg. De betalingsregeling houdt in dat €50,- direct wordt voldaan, contant of via pinbetaling. Het overgebleven deel van de rekening wordt betaald in maximaal zes maandelijkse termijnen van ten minste €50,-. Het aantal en de hoogte van de termijnen worden in overleg met u vastgesteld. Voor het maken van een betalingsregeling wordt €7,50 aan administratiekosten gerekend.

Wanneer u een termijn niet op tijd betaalt, sturen wij u een betalingsherinnering en krijgt u 14 dagen de tijd om de termijn alsnog te betalen. Wanneer u dan nog steeds niet hebt betaald, zijn wij gerechtigd om een incassobureau in te schakelen om het gehele openstaande bedrag bij u te vorderen. De kosten van de incasso zijn voor uw rekening.

d. Weigeren

De medewerkers van BeterBeest Dierenartsen hebben het recht om cliënten te weigeren indien er sprake is van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld verbaal of fysiek geweld.


6. Aansprakelijkheid

Onze medewerkers zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij ons ter inzage. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten.


7. Voorwaarden Sociale Tarief

Om voor het sociale tarief in aanmerking te komen, moet u kunnen aantonen dat u aan de door ons gestelde voorwaarden voldoet. Lees daarom voordat u een afspraak met ons maakt onderstaande voorwaarden goed door, zodat u weet wat u mee moet nemen.

Wilt u geen inzage geven in uw financiële situatie, dan bent u uiteraard nog steeds welkom in onze kliniek maar we moeten dan wel de normale tarieven rekenen.

a. Inkomensgrens

Het inkomen van u en uw partner of huisgenoten ligt op of onder de bijstandsnorm. Daarbij maakt het niet uit of u een uitkering heeft, of een betaalde baan. De hoogte van de bijstandsnorm kunt u vinden op de pagina van de Rijksoverheid of bij ons opvragen.

Ook klanten met een financiële regeling bij een bewindvoerder komen bij ons voor het sociale tarief in aanmerking, mits het besteedbare inkomen niet boven bijstandsniveau uitkomt.

b. Controle inkomen

Bij ieder bezoek aan onze praktijk zullen wij de hoogte van uw inkomen controleren.

Hiervoor dient u mee te nemen:

• Inschrijfbewijs van uw uitkering of afschriften van de Sociale Dienst, niet ouder dan één maand OF

• Salarisstroken van de afgelopen twee maanden

Twijfelt u over de gegevens die u mee moet nemen, vraag het ons. Wij helpen u graag verder.

c. Legitimatie

Bij elk bezoek neemt u een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

d. Maximaal twee dieren

U kunt maximaal twee dieren per woonadres aanbieden die behandeld zullen worden tegen het sociale tarief. Als u meer dieren wilt laten behandelen, geldt bij het derde en de volgende dier(en) het normale, marktconforme tarief. De keuze voor welk van de dieren voor het sociale tarief in aanmerking komen is permanent, en kan alleen gewijzigd worden wanneer een dier overlijdt of van eigenaar verandert.

e. Verplicht chippen

De dieren die voor het sociale tarief worden ingeschreven, moeten gechipt zijn, of ze moeten bij het eerste bezoek gechipt en geregistreerd worden. De registratie mag alleen op uw naam worden gezet, en niet op een andere naam.

Wanneer wij aanwijzingen hebben voor fraude met de verstrekte gegevens, houden wij ons het recht voor om de klant te weigeren.

f. Fraude en ongewenst gedrag

Voorbeelden hiervan zijn:

• Er worden oude, gemanipuleerde of verkeerde financiële gegevens verstrekt

• Een eigenaar verwisselt de identiteit van de dieren om meer dan twee huisdieren voor het sociale tarief te laten behandelen

  1. Een eigenaar biedt een huisdier van iemand anders aan als zijnde zijn/haar huisdier.


lijntje


Sinds 25 mei 2018 is de Europse Algemene Verordering Gegevensbescherming van kracht. In overeenstemming hiermee, kunt u op deze pagina ons privacybeleid lezen.


Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met ons (klik hier).Privacyverklaring van BeterBeest Dierenartsen, Hendrik van Viandenstraat 33 te Amersfoort.

Versie 1.1 – 25-5-2018


Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking. Dit heeft ook invloed op uw persoonlijke data als klant van onze kliniek.


Als kliniek:

-verzamelen wij administratieve gegevens van u in een cliëntdossier

-verzamelen wij gegevens over uw dieren in hun patiëntdossier

-delen wij deze gegevens met collega-dierenartsen als er sprake is van een doorverwijzing of intercollegiaal overleg

-delen wij financiële gegevens met onze boekhouder, accountant en ons incassobureau

We doen dit alleen wanneer het noodzakelijk is voor onze dienstverlening, in het belang is van de patiënt, om onze rechten te beschermen en/of voor het voorkomen of inhalen van achterstallige betalingen.


Het privacybeleid van BeterBeest Dierenartsen heeft een update ondergaan om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Om u van dienst te kunnen blijven, is onze kliniek verplicht om toestemming aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen.


Wij hebben onze cliënt- en patiëntdossiers hard nodig om goed te kunnen functioneren als dierenkliniek. Als we geen toestemming van u krijgen om uw gegevens op te slaan en/of te delen met collega-dierenartsen, dan kunnen wij u helaas geen diensten (meer) verlenen.1.Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1.Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, ras, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis.
(Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen).

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren we daartoe de vaccinatiegegevens van uw dier en uw adres.

1.3. Wij gebruiken deze gegevens niet voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden.

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke Wet gebruiken we van u als eigenaar de bovengenoemde gegevens.

1.5. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven bewaard in de digitale patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing, met uw toestemming, overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist of aan een collega-dierenarts in het kader van intercollegiaal overleg.


2.Het gebruik van de informatie over u

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u uitsluitend om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, maar alleen, sporadisch, in de vorm van persoonlijke communicatie. BeterBeest Dierenartsen verstuurt geen (e-)mailings of nieuwsbrieven.

2.3.We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als vaccinatie-herinneringen, behandeling en diagnostiek, of om onze rechten te beschermen en voor het voorkomen of inhalen van achterstallige betalingen.


3.Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1. We kunnen over u en uw dier verzamelde informatie met al onze mede-eigenaars en werknemers en stagiaires binnen onze kliniek delen. Deze gegevens kunnen aan een collega-dierenarts worden overgedragen wanneer deze in het belang zijn van de diagnostiek en/of behandeling buiten onze kliniek.

3.2. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als:
(i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving, en
(ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


4.Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Als digitaal administratiesysteem gebruiken wij Animana Veterinary Management Software van IDEXX-Animana, Inc. De database met deze gegevens, waar onder andere de cliënt- en patiëntdossiers in worden opgeslagen, bevindt zich op de servers van IDEXX Laboratories, Inc. te Westbrook, Maine, Verenigde Staten van Amerika. IDEXX-Animana beheert deze gegevens en draagt zorg voor de (digitale) beveiliging van hun servers.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures, om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Dit doen wij bijvoorbeeld door het gebruik van een gesloten, versleuteld en beveiligd netwerk, de bescherming van onze computers met wachtwoorden en het up-to-date houden van onze besturingssystemen en software. 

4.3. Overdracht van informatie via het internet is nooit volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen (zoals beschreven in punt 4.2).


5.Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

5.1.Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode.

5.2.Wij behouden ons het recht voor om uw patiëntinformatie te behouden of te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen, zullen uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor overgang naar een andere dierenarts.


6.Cookies & web beacons

6.1.Wij gebruiken geen cookies en/of web beacons op onze website of in onze e-mails. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in een website of e-mailbericht.


7.Links naar andere websites

7.1.Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van BeterBeest Dierenartsen, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden. U dient zelf een dergelijk privacybeleid te controleren en te beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites verschaft.


8.Uw privacy-keuzes

8.1.  U kunt ons altijd benaderen als u niet wenst deel te nemen aan een van de procedures van het verzamelen, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid (bijvoorbeeld de vaccinatie-herinnering), door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres. Uw verzoek zal worden verwerkt binnen zeven werkdagen na de datum waarop we deze ontvangen.

8.2. Als u de over u verzamelde informatie wenst te wijzigen, te verwijderen of te actualiseren, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantooradres.


9.Toepasselijk recht

9.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door, en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met, Nederlands en Europees recht.

9.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en/of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.


10. Contact

10.1. U kunt telefonisch contact opnemen op 033 – 8200 311, elektronisch via info@beterbeest.nl of schriftelijk op BeterBeest Dierenartsen, Hendrik van Viandenstraat 33, 3817 AA, Amersfoort.


lijntje
 

Algemene Voorwaarden en Privacy

Folder Dengel

Bel ons!

033 – 8200 311


Adres:

Hendrik van
Viandenstraat 33


3817 AA  Amersfoort

NIEUW!
online afspraak
maken
Klik hieronder op 
de kop van
VetstoriaONLINE_AFSPRAAK_MAKEN.html